info@rlconsultants.nl 0183 307 173
Vlissingen

Vlissingen

Het project betreft de reconstructie van het Bellamypark en De Ruyterplein te Vlissingen, waarin o.a. de onder- en bovengrondse infrastructuur, riolering, groenvoorzieningen, natuurstenen verhardingen, asfalt- en elementverhardingen, betonnen en hardhouten constructies, openbare verlichting en diverse inrichtingselementen worden vervangen en aangebracht.

Wij hebben de technische en constructieve uitwerking gedaan van het ontwerp, waarna vervolgens het RAW-bestek is opgesteld. Het werk is vervolgens aanbesteed met voorafgaande selectie en op basis van EMVI-criteria gegund.

Duurzame oplossingen bij realisatie

In dit project zijn diverse aspecten van duurzaamheid toegepast. Zelf hebben wij bijvoorbeeld de afweging gemaakt tussen beton- en natuurstenen materialen, welke voor ca. 70% van het oppervlak van alle verhardingen in het project geldt. In deze afweging hebben wij rekening gehouden met de prijs / kwaliteit, duurzaamheid (de footprint) van de toe te passen materialen. Voor de houten constructies hebben wij FSC hardhout voorgeschreven en de constructies afgestemd op het toekomstig gebruik ervan om “over- dimensionering” tegen te gaan. Tevens hebben wij hardhoutsoorten voorgeschreven die afgestemd zijn op de gewenste levensduur en daarnaast inpassen in het gehele plan. Ook is er een olie- en vetafscheider gedimensioneerd en voorschreven in het bestek. Daarnaast zijn de plannen van aanpak van de inschrijvers op het uit te voeren bestek ook getoetst op duurzaamheid. Het thema duurzaamheid telde voor 20% mee in de EMVI score. De EMVI score zelf telde voor 20% mee in het project, de prijs voor 80%.

Engineering van centrumplannen in stedelijk gebied:

  • In de inventarisatiefase hebben wij alle aspecten voor dit project uitgevoerd. De aangeleverde digitale ondergrond is uitgewerkt met alle aanvullende informatie na een werkverkenning en 0-meting, om op deze wijze tot een volledige werktekening te komen.
  • Bij de start van de werkvoorbereiding zijn verschillende risico’s in kaart gebracht en is een volledige risico- en beheersplan opgesteld.
  • Bij de start van het werk is een stakeholderanalyse uitgevoerd en is een plan voor betrekken omgeving opgesteld. Tijdens de werkvoorbereiding heeft op verschillende momenten communicatie plaatsgevonden met de diverse stakeholders.
  • Ook in de ontwerpfase hebben wij alle aspecten toegepast. Er is een verhardingsadvies opgesteld (afwegen betonverharding / natuursteenverharding), het opstellen van een rioolplan en er zijn diverse vergunningen aangevraagd.
  • In de bestekvoorbereidingsfase hebben wij het DO opgewerkt tot bestektekeningen en het bestek opgesteld. In deze fase is het risicodossier bijgesteld.
  • In de aanbestedingsfase hebben wij tijdens de voorselectie aannemers geselecteerd die het beste konden inspelen op de wensen van de omgeving.
  • In de uitvoeringsfase hebben wij de hoofdmaatvoering verzorgd voor de opdrachtgever.

Risicomanagement

  • Aan de start van de werkvoorbereiding is op basis van de RISMAN-methode een risicoanalyse opgesteld en gedurende de uitvoering van het project bijgehouden en geactualiseerd.
  • Na het vaststellen van het schetsontwerp en aan de hand van de geactualiseerde risicoanalyse is een SSK-raming opgesteld. Hierin zijn van de verschillende kostencategorieën de risico’s gekwantificeerd meegenomen, de variatiecoëfficiënt is vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.