info@rlconsultants.nl 0183 307 173
De Neswaarden

De Neswaarden

De zwemwaterlocatie De Neswaarden te Aalst in de gemeente Zaltbommel dateert uit de jaren ’70.Vanwege de lage- en beschutte ligging en een zeer beperkte waterstroming in de Afgedamde Maas vindt een sterke ophoping van slib plaats.Voor de herinrichting van de zwemwaterlocatie is gekozen voor een aanpassing van het oeverprofiel, door het verleggen van het strand richting de Maasplas. Hierdoor komt het strand minder beschut en afgesloten te liggen, waardoor er meer beweging in het water zal komen en sedimentatie zal afnemen. Tevens is de gehele zwemlocatie opgehoogd, waardoor de grondwaterstand dieper komt te liggen en het strand droger zal worden en minder snel met gras zal begroeien.

R&L Consultants BV heeft hiervoor een Plan van aanpak opgesteld, een bodemkundig onderzoek uitgevoerd, de Watervergunning aangevraagd, de besteksvoorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Het Plan van aanpak, bijlage bij de aanvraag Watervergunning, vormde de basis van het RAW-bestek en bestekstekeningen voor de realisatie van het project in 2012.

In het Plan van aanpak zijn de algemene gegevens van het project omschreven en wordt ingegaan op de locatie van de voorgenomen zandwinning op de Zandplaat en een nog uit te voeren onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van ongesprongen conventionele explosieven (OCE) uit WOII. Daarnaast worden de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden en bijkomende werkzaamheden voor het realiseren van de herinrichting zwemwaterlocatie de Neswaarden te Aalst beschreven.

Op de zwemwaterlocatie is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5720 “Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van bij verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie”.

R&L Consultants heeft voor  de gemeente Zaltbommel een raadsbesluit voorbereid en een verzoek om een bijdrage vanuit het gemeentefonds opgesteld. Op basis van dit raadsbesluit wordt 70% van de gemaakte kosten vergoed.

In het terrein van de Zandplaat is de zandwinning zichtbaar gebleven als een watervoerende geul. Op de nieuwe zwemwaterlocatie de Neswaarden is een gedeelte van het terrein als speelweide ingericht en met gras ingezaaid. Hier zijn tevens een voetbalveld en een beachvolleybalveld ingericht. Aan de westzijde is een nieuwe speeltuin ingericht. Het parkeerterrein is aangepast en nieuwe groenvoorzieningen zijn aangebracht.